آیا به فرد مقصری که تاریخ اعتبار گواهینامه اش گذشته باشد،شرکت بیمه خسارت پرداخت میکند؟ پایان زمان قانونی اعتبار گواهینامه دلیل بر ابطال آن نیست و نداشتن اعتبار گواهینامه در پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه گر خللی ایجاد نمیکند.
چنانچه راننده مسبب حادثه در زمان تصادف،گواهینامه اش فاقد اعتبار باشد،شرکت بیمه گر این اجازه را می دهد که راننده مسبب نسبت به تمدید گواهینامه اقدام کند و بعد از آن خسارت را پرداخت میکنند.
البته اگر گواهینامه تمدید شده،به هر دلیل تناسب با وسیله نقلیه نداشته باشد(به عنوان مثال گواهینامه ی تمدید شده به صورت رانندگی با عینک باشد درصورتی که سابقا اینطور نبوده است)و یا اینکه مراجع راهنمایی و رانندگی وضعیت مجاز برای رانندگی هنگام وقوع تصادف را گزارش نکرده باشد،شرکت بیمه گر میتواند خسارتی که پرداخت کرده است را از فرد مقصر بازیافت کند.
به عنوان مثال شخصی مقصر حادثه شناخته شده و گواهینامه اش اعتبار ندارد.گواهینامه جدید که برایش تمدید می شود “اصطلاح رانندگی با عینک”روی آن درج شده است در حالی که در گواهینامه قبلی این موضوع درج نشده بود.از قضا افسر صحنه این موضوع را ذکر نکرده که راننده عینک به چشم داشته.از خود فرد سوال می شود که در زمان رانندگی عینک به چشم داشته ای یا خیر؟جواب”خیر”راننده میتواند دلیلی باشد برای بازپس گیری خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث و زیان دیده.
یکی دیگر از موارد عدم تناسب گواهینامه با وسیله نقلیه است.شخص گواهینامه پایه یک داشته است و اعتبارش تمام شده است و تصادف میکند.بیمه گر اجازه می دهد که گواهینامه تمدید شده را بیاورد.وقتی برای تمدید گواهینامه مراجعه می کند بنابه دلایلی از جمله وضعیت جسمانی و تست مثبت اعتیاد،گواهینامه پایه ۱ تمدید نمی شود و بیمه گر می تواند خسارت پرداخت شده را از فرد مقصر بازیافت کند.