بیمه مهندسی آسیا

فرم درخواست مشاوره بیمه مهندسی

بیمه مهندسی آسیا

بیمه های مهندسی جزو بیمه های اموال بوده و همانطوریکه از نامش پیداست برای تحت پوشش بیمه قرار دادن فعالیت مهندسین در رشته های گوناگون می باشد. پیدایش بیمه های مهندسی به سال ١٨۵۴ میلادی بر می گردد و بیمه های مهندسی در مقایسه با سایر بیمه ها مانند بیمه عمر، باربری و آتش سوزی نسبتًا جدید می باشند.امروزه با گسترش فعالیت های صنعتی ، عمرانی و طرح های ساختمانی و افزایش احتمال خطرات پیش بینی نشده و وقوع خسارت های بزرگ به سرمایه های کلان ، نیاز به پوشش بیمه ای بیش از پیش احساس می شود. 

بیمه مهندسی یکی از بیمه‌های جدید در بازار جهانی می‌باشد که با توجه به کاربردهای گوناگون آن از تنوع زیادی برخوردار است.

ویژگی های بیمه مهندسی

  • طولاني بودن اكثر پروژه ها و به تبع آن مدت در بيمه هاي مهندسي تمام خطر پيمانكاران و تمام خطر نصب كه كل دوره اجراي عمليات پروژه را شامل گرديده و براساس مدت مندرج در قرارداد (پيمان) مي‌باشد.
  • وابستگي كامل تمام رشته هاي بيمه مهندسي به تكنولوژي‌هاي جديد كه همراه خود ريسک‌هاي جديد و ناشناخت‌هاي بدنبال دارد و درنتيجه ارائه پوشش‌هاي جديد بيمه‌اي ضرورت پيدا مي‌كند.
  • بيمه‌هاي مهندسي تمام خطر پيمانكاران و تمام خطر نصب دو بخش را شامل مي‌شود، بخش اول پوشش اموال بيمه گـزار و بخش دوم پوشش مسئوليت جاني و مالي دربرابر اشخاص ثالث، براي ساير بيمه‌هاي مهندسي نيز مي‌تـوان بـا الحـاق كلـوز مربوطه مسئوليت جاني و مالي دربرابر اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار داد.

انواع بیمه مهندسی

بيمه هاي مهندسي زير مجموعه بيمه هاي اموال بوده كه پروژه‌هاي درحال ساخت يا سازه‌ها و تأسيسات درحال بهره برداري و يا ماشين آلات و تجهيزات فني را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

1- بيمه هاي دوره احداث (Construction):

– بيمه تمام خطر پيمانكاران (CAR)
– بيمه تمام خطر نصب (EAR)

2- بيمه هاي دوره بهرهبرداري (Operation):

– بيمه تجهيزات و ماشين آلات پيمانكاران (CPM)
– بيمه ريسك‌هاي تكميل شده ساختماني (CECR)
– بيمه شكست ماشين آلات (MB)
– بيمه فساد كالا در سردخانه (DOS)
– بيمه عيوب اساسي و پنهان ساختمان (LDB)

بيمه تمام خطر پيمانكاران (CAR)

بيمه اي است كه پروژه هاي درحال احداث عمراني و ساختماني كه ارزش مصالح در آنها از ارزش اقـلام مـورد نصـب بيشـتر مي‌باشد از قبيل ساختمان، پل، سد، راه، تونل، موج شكن، پروژه هاي آبياري زهكشي و مانند آنرا تحت پوشش قـرار مي‌دهـد. بعبارت ديگر اين بيمه كليه خسارات و زيان‌هاي وارده به اموال بيمه شده را به هر علت بجز مواردي كه مشخصاً در بيمـه نامـه مستثني شده جبران مي‌نمايد.

مطابق مدت قرارداد بوده و بيمه گزار مي‌تواند دوره نگهداري (تحويل موقت) را نيز تحت پوشش قرار دهد.

پوششهاي بيمه CAR

1 – صاعقه – انفجار فيزيكي يا شيميائي – آتشسوزي – خودسوزي
2 – زلزله – زلزله دريائي – آتشفشان
3 – رانش زمين – نشست زمين – لغزش زمين – ريزش كوه يا صخره
4 – تگرگ – يخ زدگي – يخ شناور
5 – سيل – آب گرفتگي – امواج دريا يا آب
6 – طوفان – گردباد – تندباد
7 – عدم مهارت – اجرا با كيفيت نازل
8 – غفلت – سهلانگاري – خطاي غير عمد
9 – خسارتهاي هنگام تميز كردن يا تعمير كردن
10- اموال مجاور – برداشت ضايعات
11- خسارتهاي وارد به ابزار، لوازم و تجهيزات ساختماني يا نصب
12- خسارتهاي جاني يا مالي وارد به اشخاص ثالث
13- مسئوليت بيمه گذار طي دوره نگهداري
14- سرقت
15- خسارتهاي وارد به سازه ساخته شده يا اقلام نصب شده

16- خسارتهاي وارد به مصالح يا اقلام دپو شده يا انبار شده
17- خسارتهاي هنگام باز و بسته كردن
18- باران – برف – بهمن – نشت يا نفوذ آب
19- تصادف – سقوط اشياء – واژگوني
20- خسارتهاي ناشي از كاربرد آب يا ساير اقدامات بمنظور اطفاي حريق
21- خرابكاري غير گروهي
22- اتصال كوتاه – نوسان برق – قطع برق، آب، گاز يا هر سوخت ديگر
23- ساير حوادث به جز آنچه صراحتاً در بيمه نامه مستثني شده

 

استثنائات بيمه CAR

1- زیان یا خسارت ناشی از جنگ یا عملیات شبه جنگی ، اعتصاب ، بلوا ، اغتشاش ، تعطیل نمودن کار ، مصادره بنا به دستور هر مقام دولتی و غیره ( در موارد خاص ، مشروط به بررسی دقیق قبلی امکان تحت شمول قرار دادن خطرات اعتصاب و بلوا با استفاده از کلوز خاص و دریافت حق بیمه اضافی ، وجود دارد . ضمنا در رابطه با این خطرات معمولا میزان غرامت بطور جداگانه تعیین می‌شود ).
2- از بین رفتن یا خسارت ناشی از عمل عمدی یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا نمایندگان وی .
3- از بین رفتن یا خسارت ناشی از واکنش های هسته ای ، تشعشعات هسته ای یا آلودگی های رادیو اکتیو .
4- خسارت های غیر مستقیم (تبعی) از هر نوع و یا به هرصورت از قبیل : جرائم قراردادی ، خسارت های ناشی از تاخیر در انجام کار ، از دست دادن قرار داد .
5- زیان یا خسارت ناشی از شکست مکانیکی و یا الکتریکی و یا اختلال در کار ماشین آلات ساختمانی و لوازم و تجهیزات ساختمانی ( یعنی خساراتی که ناشی از خسارت خارجی نباشند ) ، حال آنکه هر گونه زیان یا خسارت فیزیکی وارد به پروژه ساختمانی در نتیجه علل فوق تحت پوشش بیمه ای خواهد بود .
6- از بین رفتن یاخسارت ناشی از اشتباه در طراحی .
7- هزینه تعویض ، تعمیر یا رفع هر گونه نواقصی در کارهای مورد مقاطعه به دلیل استفاده از مصالح معیوب یا اجرای ناصحیح .

 

قابل ذکر آن که از بین رفتن یا خسارت وارد به اقلامی که به طور صحیح اجراء شده اند در نتیجه نامناسب بودن سایر اقلام کارهای مورد مقاطعه ، تحت پوشش این بیمه قرار دارد .

 

بيمه تمام خطر نصب (EAR)

بيمه اي است كه پروژه هاي درحال احداث تأسيساتي و سازه اي كه ارزش اقلام مورد نصب در آن‌هـا از ارزش مصـالح بيشـتر مي‌باشد از قبيل كارخانه، نيروگاه، پالايشگاه، خطوط انتقال نيرو، پتروشيمي، سيستمهاي مخابراتي، اسكله هـاي نفتـي و … را تحت پوشش قرار مي‌دهد.مدت این بیمه نامه مطابق مدت قرارداد بوده و بيمه گذار ميتواند دوره آزمايش (راه اندازي) و دوره نگهداري (تحويل موقت) را نيز تحت پوشـش قرار دهد. 

پوشش‌هاي بيمه EAR
1 – صاعقه – انفجار فيزيكي يا شيميائي – آتشسوزي – خودسوزي
2 – زلزله – زلزله دريائي – آتشفشان
3 – رانش زمين – نشست زمين – لغزش زمين – ريزش كوه يا صخره
4 – تگرگ – يخ زدگي – يخ شناور
5 – سيل – آب گرفتگي – امواج دريا يا آب
6 – طوفان – گردباد – تندباد
7 – عدم مهارت – اجرا با كيفيت نازل
8 – غفلت – سهلانگاري – خطاي غير عمد
9 – خسارتهاي هنگام تميز كردن يا تعمير كردن
10- اموال مجاور – برداشت ضايعات
11- خسارتهاي وارد به ابزار، لوازم و تجهيزات ساختماني يا نصب
12- خسارتهاي جاني يا مالي وارد به اشخاص ثالث
13- مسئوليت بيمه گذار طي دوره آزمايش و نگهداري
14- سرقت
15- خسارتهاي وارد به سازه ساخته شده يا اقلام نصب شده
16- خسارتهاي وارد به مصالح يا اقلام دپو شده يا انبار شده
17- خسارتهاي هنگام باز و بسته كردن
18- باران – برف – بهمن – نشت يا نفوذ آب
19- تصادم – سقوط اشياء – واژگوني
20- خسارتهاي ناشي از كاربرد آب يا ساير اقدامات بمنظور اطفاي حريق
21- خرابكاري غير گروهي
22- اتصال كوتاه – نوسان برق – قطع برق، آب، گاز يا هر سوخت ديگر
23- ساير حوادث به جز آنچه صراحتاً در بيمه نامه مستثني شده

استثنائات بيمه EAR
مطابق موارد مندرج در بيمه نامه EAR مي‌باشد كه شامل موارد زیراست:

1- ازبین رفتن یاخسارت ناشی از اشتباه در طراحی ماشین آلات مورد نصب ، مصالح یا قطعات معیوب و یا اجرای ناصحیح کار:

علت مستثنی نمودن موارد مذکور این است که این قبیل خسارت ها هیچ گونه ارتباطی با عملیات نصب پروژه ندارند ، بلکه مربوط به ساخت ماشین آلات بوده و لذا در محدوده تضمین سازنده قرار می گیرند با این حال در صورتی که سازنده ماشین آلات و لوازم مورد بیمه در عین حال مجری عملیات نصب نیز بوده و نامش نیز به عنوان بیمه گذار در بیمه نامه قید گردیده باشد ، می توان ریسک سازندگان ماشین آلات را با کلوز خاص و دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد. با اعمال این کلوز ، پوشش بیمه نامه EAR گسترش می یابد به نحوی که خسارات فیزیکی وارد به اموال بیمه شده که ناشی از اشتباه در طراحی ماشین آلات مورد بیمه ،مصالح یا قطعات معیوب و یا اجرای ناصحیح کار باشد را نیز شامل می گردد.
نکته بسیار مهم آنکه در هر حال هزینه هایی که بیمه گذار ) در اینجا سازنده ماشین آلات ( به منظور برطرف نمودن عیب اصلی متحمل می گردد ، هم چنان از شمول تعهدات بیمه نامه مستثنی است ، زیرا بیمه گذار ) سازنده ( نمی تواند کاملا از قید تعهدات خویش مبنی بر اعمال مراقبت های لازم و مداوم در ساخت ماشین آلات مبری باشد .

2- زیان یا خسارت وارد به ماشین آلات و یا لوازم وتجهیزات نصب به علت شکست مکانیکی یا الکتریکی و یا اختلال در کار آن ها( یعنی خساراتی که ناشی از حوادث خارجی نباشند ) ، حال هر آن که هرگونه زیان یا خسارت فیزیکی وارد به پروژه نصب درنتیجه علل مذکور تحت پوشش بیمه قرار دارد.
3- از بین رفتن یا خسارت ناشی از عمل عمدی یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار و یا نماینده وی .
4- خسارت های غیر مستقیم از هر نوع و یا به هر صورت از قبیل : جرائم قراردادی ،خسارت های ناشی از تاخیر در انجام کار ، عدم اجرای قرارداد ، از دست دادن قرار داد .
5- زیان یا خسارت ناشی از جنگ ،عملیات شبه جنگی ، اغتشاش ،مصادره بنا به دستور مقامات دولتی و غیره
6- زیان یا خسارت ناشی از اعتصاب و بلوا
خطرات اعتصاب و بلوا عموما از شمول تعهدات بیمه نامه مستثنی هستند . لکن در موارد خاص ومشروط به بررسی دقیق قبلی امکان شمول این خطرات با استفاده از کلوز خاص و دریافت حق بیمه اضافه وجود دارد . ضمنا در مورد این خطرات معمولا میزان غرامت بهطور جدا گانه تعیین می شود .
7- از بین رفتن یا خسارت ناشی از واکنش های هسته ای ، تشعشات هسته ای یا آلودگی های مواد رادیو اکتیو .

بيمه تجهيزات و ماشين آلات پيمانكاران (CPM)

بيمه اي كه تجهيزات و ماشين آلات پيمانكاران (معمولاً متحرك و سنگين) از قبيل لودر، بولدوزر، گريدر، جرثقيـل، سـنگ شكن، كارخانه توليد بتن، ليفتراك و مانند آن كه ابزار كار پيمانكاران جهت اجراي كار پروژه ها مي‌باشد را تحت پوشش قـرار مي‌دهد. درواقع اين بيمه هرگونه زيان يا خسارتي را كه به هرعلت جز موارد مستثني شده درحين كار در زمان احداث يـا بهـره برداري، درمواقع تعطيل كار و يا زمان نگهداري به ماشين آلات وارد آيد، جبران مي‌نمايد. مدت بيمه CPM حداكثر يكسال مي‌باشد كه مي‌تواند بنا به درخواست بيمه گزار تمديد گردد.

پوشش‌هاي بيمه CPM
1 – صاعقه – انفجار – آتشسوزي
2 – زلزله – زلزله دريائي – آتشفشان
3 – رانش زمين – نشست زمين – لغزش زمين – ريزش كوه يا صخره
4 – تگرگ – يخ زدگي – يخ شناور
5 – سيل – آب گرفتگي – امواج دريا يا آب
6 – طوفان – گردباد – تندباد
7 – عدم مهارت – اجرا با كيفيت نازل
-8 طراحي غلط – مواد يا ريختهگري معيوب – اجراي نادرست كار
9- غفلت – سهلانگاري – خطاي غير عمد
10- سرقت
11- باران – برف – بهمن
12- تصادم با يا سقوط اشياء از هر وسيله نقليه زميني، هوائي يا آبي
13- خسارتهاي ناشي از كاربرد آب يا ساير اقدامات بمنظور اطفاي حريق
14- سقوط – تصادم – واژگوني
15- خرابكاري غير گروهي
16- ساير حوادث به جز آنچه صراحتاً در بيمه نامه مستثني شده

استثنائات بيمه CPM
مطابق موارد مندرج در بيمه نامه CPM كه اعم آن عبارتند از خسارت بعلت ازكارافتادگي وسايل برقي يا مكانيكي، انجماد خنك كننده يا سيالات ديگر، نقص يا قطع در سيستم روغنكاري يا خنك‌كاري، خسارت وارد به قطعات قابل تعويض مانند فیوزها ، لامپ‌ها تسمه پروانه‌ها، غوطه‌ور شدن كلي يا جزئي در آب‌هاي جزر و مددار، فرسودگي، خوردگي، زنگزدگي و …

بيمه ريسك‌هاي تكميل شده ساختماني (CECR)

تمام موضوعات بيمه اي كه در زمان احداث مي‌توانستند تحت پوشش بيمه CAR قرار گيرند در زمان بهره‌بـرداري ميتواننـد تحت پوشش بيمه CECR قرار داده شوند. اين بيمه از نوع بيمه با خطرات معين بوده و خسارات فيزيكي ناگهاني و غيرقابل پيش‌بيني كه نياز به تعمير يا تعويض داشته و دراثر عوامل و حوادثي كه در بيمه نامه نامبرده شـده خسـارت ببينـد را تحـت پوشش قرار مي‌دهد.مدت این بیمه نامه حداكثر يكسال مي‌باشد كه مي‌تواند بنا به درخواست بيمه گزار تمديد گردد.

پوشش‌های بیمه CECR 

بیمه نامه CECR ، جزء بیمه نامه هایی با خطرات معین می‌باشد ، بدین معنا که کلیه خطرات تحت پوشش می‌باید به صراحت در بیمه نامه نام برده شوند.

این بیمه نامه ، بیمه گذار را در مقابل هرگونه زیان یا خسارت فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که نیاز به تعمیر یاتعویض مورد بیمه داشته باشد ، تحت پوشش قرار می دهد.
زیان ها یا خسارات مذکور می باید در اثر یکی از خطرات زیر پدید آیند :
1- تصادم وسائط نقلیه زمینی ، آبی ، هوائی و یا هرگونه شیئی که از آنها فرو افتد.
2- زمین لرزه ، آتشفشان ، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان
3- طوفان( حرکت هوا با قدرتی بیش از 8 درجه در مقیاس بیوفورت)
4- سیل یا طغیان آب
5- نشست زمین ، لغزش زمین و صخره ها یا هرگونه حرکت دیگر زمین
6- یخ بندان ، بهمن ، یخ و برف
7- خرابکاری عمدی فردی
8- آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار

درخاتمه ، به منظور کنترل میزان خسارات احتمالی ، توصیه می گردد که بیمه گر در صورت امکان و در رابطه با حوادث طبیعی ، حداکثر غرامت قابل پرداخت را در بیمه نامه مشخص نماید.

استثنائات بيمه CECR
اگر چه بیمه نامه CECR ، یک بیمه نامه با خطرات خاص می باشد ، با این همه می باید استثنائات بیمه نامه را مورد توجه ویژه ای قرارداد. مهمترین موارد استثناء در این بیمه نامه عبارتند از:


1- عمل عمدی یا سهل انگار عمدی بیمه گذار یا نمایندگان وی
2- از بین رفتن ، زیان و یا هزینه های ناشی از عیب ذاتی ، کهنگی ، فرسودگی
3- خرابی تدریجی ، انبساط یا انقباض ناشی از تغییرات درجه حرارت
4- زیان یا از بین رفتن ناشی از نامناسب و نا کافی بودن عملیات سرویس و نگهداری سازه
5- خسارات تبعی از هرنوع
6- جنگ و ریسک های اتمی
7- اعتصاب ، بلوا و اغتشاش(این موارد را می توان به وسیله الحاقیه تحت پوشش قرار داد).

بيمه ماشين آلات (MB)

تمام موضوعات بيمه اي كه در زمان احداث مي‌توانستند تحت پوشش بيمه EAR قرار گيرند در زمان بهره برداري مي‌تواننـد تحت پوشش بيمه MB قرار داده شوند. بعبارتي اين بيمه خسارات فيزيكي، ناگهاني و غيرقابل پيش بيني ناشـي از شكسـت ماشين آلات و شكست ابزارهاي مكانيكي و الكتريكي را جبران مي‌نمايد. مدت زمان بیمه MB حداكثر يكسال مي‌باشد كه مي‌تواند بنا به درخواست بيمه گزار تمديد گردد. 

پوشش‌هاي بيمه MB

1- اشتباه در طراحی (محاسبات ، نقشه ها ، مشخصات  فنی)، خطاهایی که در هنگام ساخت یا نصب ماشین آلات صورت می‌پذیرد ، معایب موجود در ریخته گری و مواد اولیه:

 این قبیل نواقص حتی با استفاده از بهترین روش های آزمایش نیز غیر قابل اجتناب بوده و غالبا نیز در خلال دوره بهره برداری آشکار و مشهود می گردند و این زمانی است که تضمین کارخانه سازنده خاتمه یافته و امکان رجوع و درخواست غرامت از وی وجود ندارد.  

2- اشتباه در نحوه کار کردن با دستگاه ، عدم مهارت ، سهل انگاری ، اعمال توام با سوء نیت:

خسارات ناشی از علل فوق همواره در حال افزایش اسهت ، به طوری که علی رغم وجود دستورات احتیاطی مناسب ، حتی ورزیده ترین افراد نیز ممکن است در نحوه کار کردن با دستگاه دچار اشتباه شوند و یا کارگری سهوا برای لحظه ای از کنار دستگاه دور شود که همین امر ممکن است موجب بروز زیان های هنگفت شود.

3- از هم گسیختگی در اثر نیروی گریز از مرکز:

 مورد فوق گرچه ندرتا حادث می شود ، اما در صورت وقوع باعث ایجاد صدمات بسیار سنگین نه فقط به خود دستگاه بلکه به ماشین آلات مجاور آن نیز خواهد گردید.

4- اتصال کوتاه و سایر علل الکتریکی:

 تجهیزات الکتریکی ممکن است در نتیجه اتصال کوتاه (در ترانسفورماتورها) ، ولتاژ بیش از حد مجاز ، عایق کاری معیوب و تنش های مکانیکی ناشی از عبور جریان برق ، زیان های سختی را متحمل گردند

5- کمبود آب در بویلرها:

 غالبا کمبود آب در بویلر ، از اشتباه متصدیان مربوطه ، کارکرد غلط وسایل اندازه گیری ، نقص سیستم تغذیه بویلر و یا نقص تجهیزات هشدار دهنده ، ناشی می گردد.

کمبود آب در بویلر سبب افزایش درجه حرارت در هر یک از تیوب ها و یا حتی انهدام سیستم لوله کشی داخل بویلر می شود.

6- انفجار فیزیکی :

صفت ممیزه یک انفجار فیزیکی (در مقابل انفجار شیمیائی) در مخزنی که محتوی گاز بخار و یا مواد سیال می باشد ، عبارت انفجار فیزیکی است از ترکیدن جداره مخزن در اثر فشار بیش از حد محتویات آن ، بی آن که هیچ گونه فعل و انفعال شیمیایی به وقوع پیوسته باشد. نمونه مشخص آن انفجار استوانه بویلر در اثر فشار غیر متعارف بخار آب می باشد.

ضمنا متلاشی شدن مخازن در اثر فشارهای خارجی یا خلاء داخلی که به آن از هم پاشیدگی می گویند نیز تحت پوشش این بیمه قرار دارد.

ذکر این نکته ضروری است که انفجارات شیمیایی عموما تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می گیرند ، مع الوصف انفجار ناشی از مشتعل شدن گازهای متصاعد از مواد سوختی مورد مصرف در بویلرها (هر چند که ماهیتا انفجاری شیمیایی می‌باشد) تحت پوشش بیمه ماشین آلات قرار دارد.

7- طوفان، ی بندان ، یخ شناور:

اگر چه ماشین آلاتی که در فضای باز نصب شده اند بیش از ماشین آلات نصب شده در داخل سالن ها در معرض این قبیل خطرات قرار دارند ، مع الوصف ماشین آلات موجود در سالن های سرپوشیده نیز ممکن است در اثر طوفان ( انهدام سقف سالن در اثر طوفان و صدمه دیدن ماشین الات داخل سالن) یا یخ بندان دچار خسارت شوند.

همچنین طوفان ممکن است باعث بروز خسارت به جرثقیل های مخصوص بارگیری ، کابل های هوایی ،تسمه های نقاله هوایی و غیره بشود.

پوشش بیمه ای علاوه بر ماشین آلات می تواند فونداسیون آنها را نیز در بر گیرد .

پوشش شکست ماشین آلات تنها برای ماشین آلاتی که دوره تست و راه اندازی موفقیت آمیز خود را گذرانده باشند، ارائه می شود و این پوشش در تمامی مدت بیمه مشروط بهر آنکه ماشین آلات بیمه شده در محل بیمه قرار داشته باشند برقرار است به عبارتی نه فقط در هنگام بهره برداری بلکه در هنگام عدم استفاده نیز پوشش بیمه ای بر قرار می باشد.

استثنائات بيمه MB
فقدان یا خسارت ناشی از علل زیر جزو استثنائات محسوب می‌شود:

1- آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار شیمیایی، سرقت با شکستن حرز و دزدی ساده: این قبیل خطرات یا تحت پوشش سایر بیمه نامه‌ها می‌باشد یا می‌توان آن‌ها را از طریق سایر بیمه نامه‌ها تحت پوشش قرار داد. 

لازم به ذکر است که خسارت ناشی از غیر مستقیم صاعقه تحت شمول این بیمه می‌باشد.

2- طغیان آب، سیل، زمین لرزه، نشست زمین، لغزش زمین، برخورد انواع وسائط

3-کهنگی و فرسودگی ناشی از استفاده یا بهره‌برداری عادی از دستگاه ، سائدگی ، خوردگی (در اثر زنگ زدگی) و رسوبات
داخل بویلر.

قابل توجه آنکه این استثنائات صرفا قطعاتی را شامل می شوند که مستقیما در اثهر علل مذکور خسارت ببینند ، حهال آن که فقدان یا خسارت وارد به سایر اقلام بیمه شده که ناشی از اثر غیر مستقیم کهنگی و فرسودگی و غیره باشد ، تحت شمول این بیمه قرار دارد.

4- جنگ و عملیات شبه جنگی ، هر نوع اغتشاش، همچنین انجام هر گونه اقدامی توسط اعتصاب کنندگان یا کارگرانی که کارفرما از ورودشان به محوطه کارخانه ممانعت به عمل آورده با این همه به طور دسته جمعی و با اعمال زور و به قصد اعتصاب وارد کارخانه شده و در آن جا باقی می مانند.
5- عمل عمدی یا سهل انگاری بیمه گذار یا نمایندگان وی.
6- نواقص یا معایبی که در زمان شروع بیمه وجود داشته و بیمه گذار از آن مطلع بوده و یا می باید اطلاع می داشته است.
7- نواقص یا معایبی که فروشنده ماشین آلات قانونا و یا بر طبق قرارداد فروش مسئول آن می باشد.

8- واکنش های هسته ای ، تشعشعات هسته ای یا آلودگی های رادیو اکتیو .

بيمه فساد كالا در سردخانه (DOS)

اين بيمه خسارت‌هاي وارد به مواد يا كالاهاي انبار شده در سردخانه را كه بدليل حوادث تحت پوشش در بيمه MB، سيسـتم تبريد سردخانه را دچار اشكال مي‌كند، تحت پوشش قرار مي‌دهد. مدت بيمه DOS حداكثر يكسال مي‌باشد كه مي‌تواند بنا به درخواست بيمه گزار تمديد گردد.

پوشش‌هاي بيمه DOS
همان گونه که در مقدمه این مبحث عنوان گردید ، بیمه فساد کالا مکمل بیمه ماشین آلات بوده و ابتیاع آن جز در ارتباط با بیمه مذکور موردی ندارد. در این بیمه فساد کالای ذخیره شده تنها هنگامی تحت پوشش است که به دنبال و در اثر یک خسارت مادی غیر قابل پیش بینی به ماشین آلات سرد کننده بیمه گذار پدید آمده باشد ، مشروط بر آن که خسارت وارده به ماشین آلات سرد کننده تحت شرایط بیمه ماشین آلات قابل پرداخت باشد.
برخی از عللی که ممکن است منجر به بروز خسارات قابل پرداخت تحت بیمه فساد محصول بشوند ، عبارتند از :
1- افزایش یا کاهش درجه برودت
2- فرار ناگهانی و غیر قابل پیش بینی مواد سرد کننده به داخل سالنهای سردخانه (ارزش مواد سرد کننده تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد).
3- در مورد سردخانه های CA : ترکیب نامتناسب هوا
بدیهی است که علل مذکور می باید مستقیما از یک خسارت مادی قابل جبران به تجهیزات و دستگاه های سرد کننده ،
ناشی شده باشند.
ضمنا ، فساد کالا در اثر نقصان یا قطع سیستم برق عمومی (سرتاسری) چنانچه بطور مشخص مورد درخواست باشد ، می‌تواند تحت شمول بیمه نامه قرار گیرد ، مشروط بر آنکه وضعیت سیسهتم بهرق عمومی و امکانات تقویتی آن رضایت بخش
بوده باشد (پوشش مذکور با افزودن “کلوز خاص” ارائه می گردد)

استثنائات بيمه DOS
خسارات ناشی از علل زیر از شمول تعهدات بیمه گر مستثنی می باشد :

1- عیب ذاتی و فساد طبیعی
2- انبار نمودن به گونه ای نامناسب ، صدمات وارد به بسته بندی
3- تغییر در درجه برودت تعیین شده در خلال “دوره فاقد خسارت”

4-هرگونه عمل عمدی از جانب بیمه گذار

5-جرائم ناشی از تاخیر ، خسارات تبعی

ضمنا ، آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و حوادث طبیعی (زلزله ، طوفان ، سیل ، طغیان آب و غیره) ، همچنین سرقت با شکستن حرز و حمل و نقل تحت پوشش بیمه نامه فساد کالا نمی باشند و در صورت تمایل می توان خطرات مذکور را تحت بیمه نامه آتش سوزی یا سایر بیمه نامه های مرتبط بیمه نمود.

بيمه عيوب اساسي و پنهان ساختمان (LDB)

بيمه نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان خسارت های وارد به ساختمان در اثر هرگونه نقص در سازه های اصلي و جانبي ساختمان ناشي از طراحي نادرست، کاربرد مواد یا مصالح معيوب و اجرای نادرست کار که پس از صدور گواهي پایان کار کلي ساختمان آشکار شود را پوشش مي دهد در واقع این بيمه نامه توسط سازنده خریداری و در زمان فروش ساختمان به خریدار تحویل داده مي‌شود. مدت بيمه نامه در واقع دوره پوشش این بيمه است که از تاریخ صدور الحاقيه پوشش و یا اولين گواهي پایان کار کلي ساختمان هر کدام که تاریخ صدور آن مقدم تر باشد ، آغاز شده و پایان آن در بيمه نامه تعيين خواهد شد.
سازه های اصلی ساختمان عبارت است از: سازه های باربر اصلی برای پایداری یا استحکام ساختمان مانند پی، ستونها، کف ها،تیرها، بادبندها و تمام دیوارهای باربر و سقف ها.

سازه‌های جانبی ساختمان شامل کلیه اجزای غیر باربر ساختمان مانند دیوارهای غیر باربر، در و پنجره‌ها، گچ‌ کاری‌ها، کاشی‌کاری‌‌ها، کف ‌پوش‌ها، نازک‌ کاری‌‌ها، فاضلاب‌های داخلی، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ثابت به استثنای مواردی که تحت عنوان سازه‌‌های اصلی ساختمان تعریف شده‌اند.

پوشش‌های بیمه ‌LDB

تعهد بيمه گر جبران هزینه های مالي وارده به بيمه گذار /ذینفع به علت وقوع خسارات فيزیکي ناشي از عيوب اساسي و پنهان ساختمان
بر اساس ارزش مورد بيمه به شرح ذیل مي باشد:
1-ویراني کل ساختمان یا بخشي از آن از آغاز مدت بيمه تا حداکثر 10 سال.
2- ویراني سازه‌های اصلي ساختمان شامل پي، سقف و سفت کاری از آغاز مدت بيمه تا حداکثر 10 سال.
3- خرابي تمام یا بخشي از نمای ساختمان از آغاز مدت بيمه تا حداکثر 5 سال.
4- خرابي عایق‌ها از آغاز مدت بيمه تا حداکثر 5 سال.
5- خرابي تجهيزات و تاسيسات مکانيکي، تاسيسات برقي و آسانسورها از آغاز مدت بيمه تا حداکثر 3 سال.
6- هزینه‌هایي که به منظور جلوگيری از توسعه خسارت صورت مي گيرد حداکثر تا 10 درصد ارزش مورد بيمه مشروط به اینکه در جدول مشخصات بيمه نامه در بخش موارد مورد بيمه درج گردیده و حق بيمه آن دریافت شده باشد.
11- هزینه‌های لازم برای تخریب، پاکسازی محل آسيب دیده و برداشت ضایعات حداکثر تا 10 درصد ارزش مورد بيمه مشروط به اینکه در جدول مشخصات بيمه نامه در بخش موارد مورد بيمه درج گردیده و حق بيمه آن دریافت شده باشد.
12- هزینه های حرفه ای حداکثر تا 10 درصد ارزش مورد بيمه مشروط به اینکه در جدول مشخصات بيمه نامه در بخش موارد مورد بيمه درج گردیده و حق بيمه آن دریافت شده باشد.

پوشش‌های اضافی

1- هزینه‌هایي که به منظور جلوگيری از توسعه خسارت صورت مي گيرد حداکثر تا 10 درصد ارزش مورد بيمه

2- هزینه‌های لازم برای تخریب، پاکسازی محل آسيب دیده و برداشت ضایعات حداکثر تا 10 درصد ارزش مورد بيمه

3- هزینه های حرفه ای حداکثر تا 10 درصد ارزش مورد بيمه

مراحل خرید بیمه مهندسی

1

تماس با کارشناسان

2

ارائه اطلاعات

3

اعلام قیمت بیمه نامه

4

 صدور بیمه نامه

5

ارسال رایگان

یادآور اتمام بیمه نامه

مقالات

بیمه بدنه چیست؟

بیمه نامه بدنه یکی از معروف ترین و مهم ترین بیمه نامه ها در صنعت بیمه است که از وسایل نقلیه شما محافظت می کند.این

ادامه مطلب »

نشانی نمایندگی صومی