مشاوره بیمه مسئولیت

بیمه نامه مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی چنین می باشد که هر کسی به دیگری ضرر برساند به از روی عمد و چه از روی غیر عمد مسئول جبران آن ضرر و زیان می باشد مگر در مواردی که ضرر به دیگری قانونی باشد و در واقع هرکدام از افراد در برابر تمامی اتفاق های خواسته و یا ناخواسته که ممکن است به دیگران ضرر و زیان وارد شود مسئول می باشند مانند تصادف،خسارات وارده به کارگران کارفرماها،خسارات وارده به بیماران یک پزشک و …

بیمه مسئولیت مدنی عقد قراردادی است که شرکت بیمه آسیابا توجه به اخذ مبلغی مشخص از بیمه گذار متعهد می شود که در صورت وقوع خطر و حادثه ، خسارت وارد شده به اشخاص ثالث را جبران کند. در بیمه مسئولیت مدنی موضوع بیمه، تامین خساراتی است که به علت حوادث ناشی از اعمال و فعالیت افراد، شرکت‌ها و سازمان‌ها به دیگران وارد می شود.

انواع بیمه مسئولیت

  • بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان
  • بیمه مسئولیت حرفه ای
  • بیمه مسئولیت مدنی عمومی
  • بیمه مسئولیت مدنی فنی مدیران
  • بیمه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا
  • بیمه مسئولیت قراردادی